Akceptuję Regulamin Elektronicznej Karty Miejskiej i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji usług określonych w Regulaminie, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:


TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Administratorem Danych Osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie (42-216), al. Niepodległości 30, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000125412, REGON 151555169, NIP 9491723846. W sprawach związanych z ochroną danych można skontaktować pod adresem głównym Administratora.


CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane zawarte we wniosku o wydanie Częstochowskiej Karty Miejskiej imiennej są przetwarzane w celu wydania Częstochowskiej Karty Miejskiej imiennej oraz realizacji przysługujących Pani/Panu ulg. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b, c i e RODO w związku z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta Częstochowy. Dane nieobowiązkowe tj. numer telefonu i adres e-mail podane we wniosku będą przetwarzane w celu sprawnej komunikacji z Panią/Panem wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.


ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami, do których mogą być przekazane Pani/Pana dane osobowe będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń pocztowych oraz podmioty zapewniające asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Spółce systemów informatycznych.


OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia korzystania z Częstochowskiej Karty Miejskiej imiennej, tj. do chwili rezygnacji z karty, która musi być złożona w formie pisemnego oświadczenia w Biurze Obsługi Klienta. Dane następnie będą archiwizowane przez okres 10 lat zgodnie z kategorią archiwalną "BE10" wynikającą z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.


PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora:

  • dostępu do treści swoich danych osobowych,
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  • usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania,
  • w przypadku danych, które przetwarzamy na podstawie zgody (tj. numer telefonu i adres e-mail) przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody, przy czym informujemy, że wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania,
  • przeniesienia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub żądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).


INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest warunkiem wydania Częstochowskiej Karty Miejskiej imiennej i korzystania z ulg na niej zapisanych. Niepodanie danych uniemożliwi wydanie Częstochowskiej Karty Miejskiej imiennej. Podanie danych nieobowiązkowych jest dobrowolne.